Əbədiyyət ağacının yarpaqları (POEMA)

Proloq

Yağı düşmən, görüm əlin qırılsın,

Ocağında cəhənnəmlər qurulsun,

Oğlun, qızın sinəsindən vurulsun,

Necə qıydın şəhidimə, sən necə?

Şama dönüb əriyirəm hər gecə!

Aman Allah, bu nə ölüm, nə qandır!..

İgidlərim, cənnət sizə məkandır!

Ey insanlar, toxunmayın, amandır!

Dəli könlüm qan eyləyir, ağlaram,

Tufan olub, leysan olub çağlaram!

Ruhlarınız uca dağlar kimidir,

Xatirəniz yaşıl bağlar kimidir.

Göz yaşlarım gur bulaqlar kimidir,

Gecə-gündüz göz yaşımı tökürəm,

Dan yerini kirpiyimlə sökürəm!

Bir dastan başladım sizə yazmağa,

Səbrim yoxdu, haqqım yoxdu susmağa!

Azadə bənzəyir dumanlı dağa,

Başım üstə ildırımlar oynayar,

Sinəmdə söz şəlaləsi çağlayar!

 

Birinci yarpaq

 

Aman Allah, heç ölməyib elə bil,

Necə yatır torpaq üstə şəhidim.

Üzündə nur, dodağında təbəssüm,

Sıra-sıra, dəstə-dəstə şəhidim!

Döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərən,

Düşmənləri cəhənnəmə göndərən,

Bu torpağa öz canından can verən,

Nəğmə deyim qoy ahəstə, şəhidim.

Söz bağından tər çiçəklər dərərəm,

Qəbrinizə qucaq-qucaq sərərəm...

Xatirindən nələr keçdi görəsən,

Nə düşündü son nəfəsdə şəhidim?..

 

Ikinci yarpaq

 

Mənim cənnət mələklərim,

Talehimə salam deyin.

O da sizə qardaş oldu,

O da sizə yoldaş oldu.

Mənim gözəl şəhidlərim,

Eşqi əzəl şəhidlərim.

Ruhunuza həsr edəcəm

Şeir, qəzəl, şəhidlərim.

 

Üçüncü yarpaq

 

Bir avazla oxudu ki, Xudayar,

Bağrım başı yandı, yandı, köz oldu.

"Xudayar təsnifi" qaldı yadigar,

Qəlbimizdə közə dönən iz oldu.

Şəhidlər qəlbimi oda qaladı,

Qolum üstə boz buludlar ağladı,

Yolum üstə yalquzaqlar uladı,

Duman oldu, leysan oldu, sis oldu.

Azadəyəm, sözə salmışam meyil,

Sözsüz keçən heç bir günüm gün deyil!

Qəm əlindən havalandım elə bil,

Göz yaşlarım sahilsiz dəniz oldu!..

 

Dördüncü yarpaq

 

Yuxu qaçıb gözümdən,

Xəbərsizəm özümdən.

Qələm çağırır məni,

İlham pərim yanımda.

Bir müqəddəs nəğməni

Oxuyuram bu anda.

Həzin-həzin astaca,

Yazı masam üstəcə.

O nəğmə ki, bəndləri,

Nəqarəti Vətəndir.

Mən sadəcə xəttatam,

İlham - İlahidəndir!

Vətən mənim bu günüm,

Vətən mənim dünənim.

Zəfərinə qurbanam,

Azərbaycanım mənim!

 

Beşinci yarpaq

 

Vətən bizim canımız,

Nəfəsimiz, qanımız.

Qəhrəmanlar yurdudur,

Can Azərbaycanımız.

Vətən bizim gözümüz,

Ən müqəddəs sözümüz.

Onu kimsə qorumaz

Qorumasaq özümüz.

Vətən tariximizdir,

Eşqi safdır, təmizdir.

Qarabağ - Azərbaycan,

Qədim məskənimizdir!

 

Altıncı yarpaq

 

Əzizinəm bu ellər,

Bu obalar, bu ellər.

Şanlı Vətən, səninçün

Candan keçər bu ellər.

 

Yeddinci yarpaq

 

Mən aşiq bu bayrağa,

Üç rəngli bu bayrağa.

Od qoyaram düşmənə

Toxunsa bu bayrağa.

 

Səkkizinci yarpaq

 

Əzizinəm qəfəsdən,

İz qalmadı qəfəsdən.

Xarıbülbül sevinir,

Xilas oldu qəfəsdən.

 

Doqquzuncu yarpaq

 

Əzizim Şuşa gözəl,

Dağları qoşa gözəl.

İndən belə oxların

Toxunmaz daşa, gözəl.

 

Onuncu yarpaq

 

Əzizinəm Zəngilan,

Cənnət yurdum Zəngilan.

Düşmən geri çəkildi,

Gözün aydın, Zəngilan.

 

On birinci yarpaq

 

Əzizinəm Qubadlı,

Elim, günüm Qubadlı.

Hüsnün dillər əzbəri,

Yaşıl gözlü Qubadlı.

 

On ikinci yarpaq

 

Mən aşiqəm Laçına,

Qartal yurdu Laçına.

Sancdı bayrağımızı

Bizim ordu Laçına.

 

On üçüncü yarpaq

 

Mən aşiq Kəlbəcərə,

Şeh düşüb çiçəklərə.

Allahım, mənə güc ver,

Mehman olum o yerə.

 

On dördüncü

 

Əzizim Ağdam gözəl,

Bu elim, obam gözəl.

Gülüstana çevrilsin,

Azərbaycanım gözəl.

 

On beşinci yarpaq

 

Mən aşiq Xudafərin,

Arazın suyu sərin.

Üçrəngli bayrağımla

Bəzənib Xudafərin.

 

On altıncı yarpaq

 

Cəbrayıl nur üzlü şəhid,

Ruhun şad olsun, şad olsun.

Qələbə çaldı ordumuz,

Ruhun şad olsun, şad olsun.

Vuruşdun qəhrəman kimi,

Dilə düşdün dastan kimi.

Titrədi qəlbimin simi,

Ruhun şad olsun, şad olsun.

Vətəniylə fəxr eyləyən,

 "Vətən-Anadır!"- söyləyən,

Günəş kimi nur çiləyən

Ruhun şad olsun, şad olsun.

 

On yeddinci yarpaq

 

Adını tarixə yazdı,

Düşməninə məzar qazdı,

İgidlik dastanı yazdı

General Polad Həşimov!

Vuruşdu mədri-mərdanə,

Döndü nağıla, dastana.

Zinətdi Azərbaycana

General Polad Həşimov!

O, şir idi, aslan idi,

Şücaətli insan idi.

Ölümsüz bir dastan idi

General Polad Həşimov!

 

On səkkizinci yarpaq

 

Bu Vətənlə fəxr eləyin,

Koroğluların yurdudur!

Oğlu aslan, qızı aslan,

Qəhrəmanların yurdudur!

Bu bayraqla fəxr eyləyin,

Azərbaycan bayrağıdır!

Bu torpaqla fəxr eyləyin,

Çünki Vətən torpağıdır!

 

On doqquzuncu yarpaq

 

Hər biri dastan oğullar,

Hünərli aslan oğullar.

Sizinlə qürur duyur,

Azərbaycan, oğullar!

Şəhadətiniz mübarək,

Ürəyində min bir dilək.

Sizə şeirdən toxudum

Mən də ətirli bir çələng.

Məkanınız cənnət sizin,

Bu müqəddəs qismət sizin!

Adınızı yaşadacaq

Bu el, oba, millət sizin!

 

Epiloq

 

Azadəyəm, könlüm dolu,

Bu müqəddəs zəfər yolu

Mənə "yaz, yarat!"-söylədi,

Sözlərimə qanad verdi.

İndən belə şəhidlərə

Neçə dastan yazılacaq!

Azərbaycan neçə ki, var,

Onlar unudulmayacaq!

Azərbaycan! Odlar yurdum!

Zəfər çaldı igid ordum!

Hünərini görsün cahan,

Yaşa, yaşa, Azərbaycan!

Yaşa, yaşa, Azərbaycan!

 

Hacı Azadə-Taleh Abbasqızı